Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Biuro Łazarski sp. z o.o. , NIP 5252545552, prowadzi działalność gospodarczą określoną w dziale 69 Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego i w związku z tym jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu przepisów RODO.  

 

Podmioty korzystające z usług Biuro Łazarski Sp. z o.o., w tym także wszyscy, którzy kierują zlecenia, zapytania ofertowe i przekazują przy tym dane objęte RODO są „administratorem danych” lub „administratorem” w rozumieniu przepisów RODO.

 

Relacje odnoszące się do przekazywania i przetwarzania przekazanych danych przez Biuro Łazarski Sp. z o.o. wyglądają następująco:

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – U. z 2014 r. poz. 1182, i deklaruje ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Administratora jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dyrektywa 2016/680) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe, które zgromadził do przetwarzania i przechowywania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie powierzenia.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać i przechowywać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane zwykłe oraz dane wrażliwe przekazane przez administratora, wszystkich pracowników i zleceniobiorców administratora, oraz wszystkich klientów administratora, w postaci imion i nazwisk, adresu zameldowania, zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, nr paszportów, rodzaju zatrudnienia, wysokości uposażenia, oraz danych osobowych członków rodzin wymienionych wyżej kategorii osób.
 2. Podmiot przetwarzający będzie przechowywał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe oraz dane wrażliwe wszystkich pracowników w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów i adresów e-mail.
 3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług w zakresie prowadzenia obsługi prawnej, podatkowej, rachunkowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej.
 4. Dane powierzane przez Administratora, a także przetwarzane i przekazywane zwrotnie do Administratora odbywać się będą za pośrednictwem systemu informatycznego, a także przekazywane upoważnionym pracownikom/osobom osobiście.

 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu i przechowywaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu i przechowywaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały i przechowywały powierzone dane w celu realizacji usług.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
  (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
  z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
  w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Zakłada się milczącą zgodę i zrozumienie, że Administrator powierza dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu świadczenia usług i nie ma konieczności dodatkowego o tym informowania. Szczególnie, że bez powierzenia danych, wykonanie usługi nie jest możliwe.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego i kontrola przetwarzania

 1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych wykraczające poza konieczne do wykonania usługi, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Jednak administratorem danych wciąż pozostaje Administrator.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
 3. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

 

Zasady zachowania poufności

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie usługi, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.